Literatür

(Tasarım aşamasındadır.)

Alikılıç, Dündar, "Özel Arşi̇vleri̇n Hak Arama Hususi̇yeti̇ ve Önemi̇", Arşiv Dünyası, 2014, (16-17), s. 33-36.
Aracı, Neslihan, İstanbul'daki Bilgi ve Belge Merkezleri'nde Bulunan Şahıs Arşivleri Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.
Aracı Güler, Neslihan, “İstanbul’daki Bilgi ve Belge Merkezlerinde Bulunan Şahıs Arşivleri Üzerine Bir İnceleme”, Bilgi ve Belge Çalışmaları: Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama, ed. Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2017, s. 13-130.
Aren, Tülin, “Özel Arşivler ve Kamu Arşivleriyle İlişkileri”, (I. Milli Arşiv Şurasında sunulan tebliğ, 20-21 Nisan 1998, Ankara).
Ataman, Bekir Kemal, “Özel Arşivler”, Archimedia, 4, 1994 http://www.tcswat.org /bka/ArchiMedia/ARMD04.html
Ayaokur, Alev, “Vehbi Koç Vakfı Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) Kütüphanesi ve Arşivi”, (Kent Hafıza Merkezleri: Kent Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumunda sunulan bildiri, 26-27 Mart 2010, Kayseri).
Bali, Rıfat N., Bir Kıyımın, Bir Talanın Öyküsü: Hurdaya S(atılan) Matbu ve Yazma Eserler, Evrak-ı Metrûkeler, Arşivler, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul 2014.
Bardakçı, Murat. Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrûkesi : Sadrazam Talât Paşa'nın Özel Arşivinde Bulunan Ermeni Tehciri Konusundaki Belgeler ve Hususî Yazışmalar, Everest Yayınları, İstanbul 2013.
Çakır, Mustafa, “Sanayi Mirasının Kültürel Dönüşümü Bağlamında SEKA Kâğıt Fabrikası Alanı ve Kent Belleğine Etkileri”, (Kent Hafıza Merkezleri: Kent Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumunda sunulan bildiri, 26-27 Mart 2010, Kayseri).
Davaz, Aslı, “Özel Arşivlerin Kurumsallaşması”, Bilgi ve Belge Çalışmaları: Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama, ed. Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2017, s. 179-208.
Davaz, Aslı, Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924-1954). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019.
Dağlı, Tuğba, Bir Özel Arşivin Oluşum Süreci: Taha Toros’un Hayatı, Eserleri ve Özel Arşivi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.
Durmaz, Nurcan, Grafik Tasarım ile Efemera İlişkisi ve Sait Maden Belgeliği Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2020.
Eldem, Edhem, “Evrak-I Metrukenin Faydaları, Sınırları, Sorunları”, Kişisel Koleksiyonlar: Önemi, Örnekleri ve Kullanıma Sunulması, 49. Kütüphane Haftasında Yapılan Konuşma, 26 Mart 2013.
Gier, N. Defne, “Modernleşme kuramı perspektifinden Türkiye’deki özel arşivler”, (Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Ulusal Sempozyumunda sunulan bildiri, 10-11 Nisan 2021, İstanbul.)
Gülmez Saydam, Sinem Ayşe, SALT Araştırmadaki Mustafa Şemsettin Şeniz Arşivi’nin Sayısallaştırılması ve Kataloglanması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015.
Güner, Özkan, “Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası”, Bilgi ve Belge Çalışmaları: Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama, ed., Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2017, s. 233-244.
Güner, Seher, Sosyal ve kültürel boyutuyla Efemera, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2019.
İcimsoy, Oğuz A., “Özelleştirme Uygulamaları ve Özelleştirilen Kamu Kurumlarının Arşivleri”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, 2, 2000, s. 71-78.
İcimsoy, Oğuz “Türkiye’de Tarih Araştırmaları ve Özel Arşivler”, Şinasi Tekin Armağanı II, Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları, V.31/II, 2007, s. 47-51.
İcimsoy, Oğuz A., “Unutma Özelliği Olmayan Bellek, Yeter ki Bilinçli Olarak Yok Edilmesin ya da ...” (Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras Konferansında sunulan bildiri, 20 Ekim 2017, İstanbul).
İlcek, Helin, Arşiv, Arşiv Sergileri ve Kamu Algısı, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.
İleri, Nurçin, “Tarihin Suskunluklarının Peşinden Gitmek: Bir Arşiv Deneyimi”, Sekme #1:Arşiv-Temas, 2021.
İnci, Handan, “Şahıs Arşivleri Bize Ne Söyler?”, Bilgi ve Belge Çalışmaları: Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama, ed., Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2017, s. 131-146.
İstanbul Kalkınma Ajansı, Unutma İstanbul: İnsanları, Eserleri, Mekânları ve Tarihiyle İstanbul’un Görsel Belleği, transkripsiyon Hakan Yılmaz, hazırlayan Ayhan Kaygusuz, Hakan Yılmaz, Burcu Sever, Duygu Masal, Esra Özdemir, S. Zeynep Kaplan, Tuğba Dağlı, http://openaccess.marmara.edu.tr/handle/11424/179438
İşli, Nedret, “Özel Arşivlerin, Kitabın, Kütüphanenin Takibinde Olmak, Peşine Düşmek”, Bilgi ve Belge Çalışmaları: Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama”, ed., Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2017, s. 159-178.
İşli, Nedret, Sahafnâme: Bir Kitap Kurdunun Metruk Olmayan Evrakından, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul 2017.
Kılıç Özarslantürk, Ayşen, “ÇEKÜL Vakfı ve Dijital Kent Arşivi”, Türk Kütüphaneciliği, 31(1), 2017, s. 146-150.
Kozan, Tuğçe, “Özel Arşivler ve Danimarka’da Özel Arşiv Uygulamaları”, Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler, ed., Korcan Doğan, Hakan Anameriç, Ankara Üniversitesi, Ankara 2018, s. 52-67.
Malkoç, Eminalp, “Bir Efemera Araştırması Örneği Olarak Ali Çankaya’nın Eserlerinin Hazırlanış Sürecini Seyfettin Özege ile Yazışmalarından Okumak”, Müteferrika, 2021, S. 59 (2021), s. 247-282.
Maner, Çiğdem vd., “Hatice Gonnet Bağana Anadolu Medeniyetleri ve Hitit Dijital Koleksiyonu”, Bilgi Dünyası, 17(2), 2016, s. 265-286.
Özdemir, Ayşe, Bilgi Yönetimi ve Kurumsal Yaklaşım: Çorlu İlçesi Kamu ve Özel Arşivleri ile Bilgi Merkezleri Üzerine Bir Çalışma, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006.
Öztuncay, Bahattin, Bâki muhabbet - Ömer M. Koç Koleksiyonu, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2016.
Öztürk, Fatma, Mehmet Münir Ertegün'ün Hayatı ve Türk Yakınçağı’ndaki Yeri, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Uşak 2016.
Parmaksız, Esma İgüs ve Koç, Pınar Bolel, “Arşiv, Kadın, Kimlik: MSGSÜ Resim Heykel Müzesi Arşivinden Leyla Turgut Terekesi”, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu: Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul 2009, s. 147-151.
Rukancı, Fatih, Anameriç, Hakan ve Yalçın Yusuf, “Türkiye’de Özel Arşivler”, Bilgi Dünyası, 17(1), 2016, s. 22-38.
Rukancı, Fatih, “Özel Arşivlerin Denetimi”, Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler-Arşivler-Müzeler, yay. haz. Hüseyin Odabaş, Mehmet Ali Akkaya, Hiperyayın, İstanbul 2019, s. 617-636.
Sâfi, İhsan, Arşiv Belgelerine Göre Abdülhak Hâmid Tarhan, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2004.
Sarıcaoğlu, M. Esat, “Türkiye’de Özel Arşiv Kavramı ve Bir Örnek: Ekrem Ceyhun’un Özel Arşivi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 2 (2013), s. 61-70.
Saydam, Varol, “İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Evrakının Sayısallaştırılması”, Bilgi ve Belge Çalışmaları: Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama, ed. Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2017, s. 147-158.
Saydam, Varol, "Özel Arşivlerde Sağlama Süreci: Arşivcinin Rolü", Arşiv Dünyası, 2021, 8(2), s. 178-193. DOI: 10.53474/ad.1029355
“Senfoni” Heykeltraş Zerrin Bölükbaşı: Arşiv Kataloğu 1919-2010, haz. Mehmet Sadık Kişi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları, İstanbul 2010.
Silier, Orhan, “Tarihsel mirasın korunması ve arşiv malzemesi”, Osman Hamdi Bey ve dönemi sempozyumunda sunulan bildiri, 17-18 Aralık 1992, İstanbul.
Sülün, Umut, “Ara Güler Arşivi”, VEKAM-AFSAD Fotoğrafı Konuşturmak panelinde yapılan konuşma, 31 Ekim 2019, Ankara.
Şeşen, Yasin, Türkiye'de Özel Arşiv Türü Olarak Bilet Efemeraları, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019.
Tanatar Baruh, Lorans, “Arşivden çıktı: Arşivi kamuya açmak”, (Dijital çağda arşivler ve kültürel miras konferansında sunulan bildiri, 20 Ekim 2017, İstanbul, Türkiye).
Tanatar Baruh, Lorans, “SALT Araştırma: Özel arşivleri paylaşıma açmak”, ANKOS akademi webinarında yapılan konuşma, 17 Aralık 2020, İstanbul, Türkiye.
Tanatar Baruh, Lorans, “Türkiye’de Özel Arşivlerin Oluşumu Üzerine Bazı Düşünceler”, İsmet Binark Armağanı, ed., İshak Keskin, Ş. Nihal Somer, Nizamettin Oğuz, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul 2015, s. 371-382.
Torunlar, Mehmet, Profesyonel Arşivci, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2019.
Torunlar, Mehmet ve Özdemirci, Fahrettin, “Bilgi Çağı”nın Arşivcileri: Disiplinlerarası Gezginler”, Bilgi Dünyası, 15(2), 2014, s. 396-420.
Üsküdar Belediyesi Arşiv Belgeleri Kataloğu, Bilgin Aydın, Rıfat Günalan, Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2008.
Yalçın, Yusuf, Türkiye’de Özel Arşivlerin Yeniden Yapılandırılması: Kent Arşivi Modeli, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2013.
Yalçınkaya, Akansel, Resmi Arşivsiz İşletme Tarihi Yazmak: Türkiye’de Özel Arşiv Kaynakları ve Koleksiyonları, Kebikeç, 53, 2022, s. 7-26.
Yıldız, Kenan ve Ülker, Mustafa Birol, “Özel Arşivlerin Kütüphane Koleksiyonlarındaki Yeri ve Hizmete Sunulması: İSAM Kütüphanesi Örneği”, ed., İsmet Binark Armağanı, İshak Keskin, Ş. Nihal Somer, Nizamettin Oğuz, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul 2015, s. 423-430.
Yılmaz, Elif, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde Bulunan Girit Belgelerinin Uluslararası Arşiv Standartlarına Göre Tanımlanması, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.
Yılmaz, Elif, “SALT Galata ve SALT Araştırma”, Bilgi Dünyası, 15(2), (2014): 463-464.
Yılmaz Şentürk, Elif, “Türkiye’deki Özel ve Kamu Arşivlerinde Girit Belgeleri”, Mavi Atlas, 5(1), 2017, s. 224-237.
Zerman, Ece, Studying an Ottoman 'Bourgeois' Family: Said bey's Family Archive (1900-1930) / Osmanlı 'Burjuva' Ailesi Üzerine Çalışmak: Said Bey'in Aile Arşivi (1900-1930), Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013.

%d blogcu bunu beğendi: